b. Các chỉ tiêu hóa học Độ PH Độ pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H color:black”>+ có trong dung dịch, thường được dùng để biểu thị tính axit và tính kiềm của nước. – Khi pH = 7 nước có tính trung bình – pH < 7 nước có tính