Nước thải là nước được thải ra sau khi sử dụng hoặc từ một quá trình nào đó do con người thải ra và không còn giá trị sử dụng lại cho quá trình đó nữa và được phân ra các loại sau : – Nước thải sinh hoạt – Nước thải công nghiệp –