I. Sự Sống Cơ thể sống của con người gồm 20-23 nguyên tố hóa học : 6 nguyên tố quan trọng : C,H,O,N,S,P Và các nguyên tố khác Các chất khoáng trong mô cơ thể chia thành 2 nhóm: – Chất đại khoáng: K,Na,Ca,Mg,Fe,P,S,Cl -Chất vi khoáng : Cu,Co,Mn,Zn,… Cơ thể người : + Nguyên