một số Quy chuẩn Việt Nam về nước thải

Công ty môi trường Ngọc Lân cung cấp các dịch vụ: xử lý nước thải, khi thải, cung cấp hóa chất, vật tư, làm báo cáo giám sát, ĐTM, tư vấn môi trường… Dưới đây là một số Quy chuẩn Việt Nam cần ghi nhớ trong quá trình xử lý nước thải.

– Quy chuẩn Việt Nam 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước tưới tiêu.

– Quy chuẩn Việt Nam 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

– Quy chuẩn Việt Nam 35:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển.

– Quy chuẩn Việt Nam 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

– Quy chuẩn Việt Nam 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải Y tế.

– Quy chuẩn Việt Nam 25:2009/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải bãi chôn lấp.

– Quy chuẩn Việt Nam 24:2009/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải Công nghiệp.

– Quy chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

– Quy chuẩn Việt Nam 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải Công nghiệp dệt may.

– Quy chuẩn Việt Nam 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ Thuật Quốc gia về chất lượng nước thải Công nghiệp giấy và bột giấy.

Ví dụ bên nước thải công nghiệp theo quy chuẩn Việt Nam 24:2008, trước đó có tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải CÔng nghiệp 5945:1995 đều quy định các thông số nước thải như: độ pH, BOD5, COD, TSS…

Nguồn: Sưu tầm Internet

Add a Comment